Forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser for RingPoss

Pkt. 1. Anvendelse
Disse forretningsbetingelser [RingPoss version 2021] gælder for alle opgaver udført af RingPoss, herunder indkøb af materialer til udførelse af opgaverne, medmindre eventuelle fravigelser skriftligt er aftalt mellem parterne.

Pkt. 2. Tilbudsfrist og accept:
* Tilbud modtaget fra RingPoss kan rettidigt accepteres inden 20 dage
* Acceptfristen regnes fra den dag, tilbuddet er dateret
* Et tilbud accepteres ved elektronisk accept af tilbuddet på mail sendt til hringposs@gmail.com, hvor tilbuddet er vedhæftet

Pkt. 3. Generelle betingelser for udførelse af opgaver
Kunden er forpligtet til under opgavens udførelse at stille følgende til rådighed:
* Strøm til udførelses af opgaven (til el-værktøj)
* Tilgang til vand
* Tilgang til toilet

Pkt. 4. Fakturering:
Bestillingsarbejde faktureres i henhold til nedenstående:
* Arbejdsløn faktureres med kr. 366,00 ekskl. moms pr. time. Der faktureres pr. påbegyndte ½ time
* Der faktureres kr. 20,00 ekskl. moms pr. time for servicevogn. Der faktureres pr. påbegyndte ½ time
* Materialer leveret til opgaven faktureres i henhold til vejledende udsalgspriser (listepriser) fra RingPoss’s faste leverandører

Tilbudsarbejde faktureres i henhold til den pris, der er angivet i tilbuddet:
* I tilbud fra RingPoss er indregnet alle omkostninger forbundet med opgaven, herunder arbejdsløn, servicevogn og materialer, medmindre andet er angivet i tilbuddet
* I tilbud fra RingPoss er der angivet, hvis der er flere mulige løsninger med forskellige priser, ligeledes vil det være angivet, hvis der mulighed for tilvalgsløsninger, som ikke er indregnet i prisen

Prisoverslag:
* Et prisoverslag for RingPoss er et estimat over de samlede omkostninger forbundet med opgaven. Da der er tale om et estimat, kan den endelige pris, der skal betales, afvige +/- 10% fra overslaget.

Pkt. 5. Betaling:
Betaling for udført arbejde følger nedenstående betingelser:
* Betaling skal ske på den aftalte forfaldsdato, dog senest 7 dage fra opgaven er udført hvis ikke andet er aftalt
* Ved længerevarende opgaver har kunden pligt til én gang hver 7. dag at foretage betaling for udført arbejde, herunder betaling for materialer leveret til opgaven
* Ved større opgaver kan RingPoss stille krav om sikkerhedsstillelse ved hel eller delvis forudbetaling af opgaven og/eller forudbetaling af materialer til brug for opgaven

Ved kundens misligholdelse af betalingsforpligtelsen gælder følgende:
* RingPoss kan kræve renter fra forfaldsdagen og rykkergebyr i henhold til rentelovens regler
* RingPoss kan opsige aftalen og/eller suspendere alle yderligere aftaler med kunden, indtil betaling er sket
* RingPoss kræve kontant betaling eller betryggende sikkerhed for alle fremtidige opgaver
* Eventuelle indkøbte restmaterialer forbliver RingPoss’ ejendom indtil hele tilbudssummen inkl. eventuelle rentetilskrivninger er betalt

Pkt. 6. Ansvar for mangler
* Kunden er forpligtet til selv at sikre udbedring af enhver form for ulovlige installationer (fx el, vvs, gas, vand, varme, ventilation og bygningsdele), som måtte hindre gennemførelse af opgaven. Dette er også gældende ifald den ulovlige installation først blotlægges i forbindelse med RingPoss’ udførelse af opgaven
* Når kunden selv står for indkøb af materialer til opgaven, er det kunden ansvarlig for at den aftalte mængde og kvalitet er indkøbt rettidigt, således ar opgaven kan udføres som aftalt, og kunden hæfter for kvaliteten af materialerne
* Reklamationer vedrørende mangelfuld opgaveudførelse jf. tilbuddet skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at køber har eller burde have konstateret manglen.
* Reklamationer over mangler jf. tilbuddet skal fremsættes inden for 8 dage fra opgavens udførelse. Undlader kunden dette, fortaber kunden retten til at gøre krav over for RingPoss for manglen